top of page

Sou nou

DSC01620.jpg

Kowalisyon Amelyorasyon Sante nou an

An 2011, yon gwoup lidè kominotè nan domèn edikasyon, sante, lafwa, biznis, san bi likratif, ak sektè gouvènman lokal yo te fòme pou konseye WellSpan Health (ansyen Summit Health), sou yon Evalyasyon Bezwen Sante Kominotè (CHNA), ki fèt chak 3 zan. An 2013, gwoup sa a te evolye nan yon kolaborasyon kominotè - Healthy Franklin County. Nou itilize yonmodèl enpak kolektif pou fè aliman resous ak travay ansanm pou amelyore sante ak byennèt tout rezidan konte Franklin. Atravè itilizasyon done, nou ka entegre pratik ak kowòdone amelyorasyon ki pral bay enpak kolektif, ki mennen nan chanjman pozitif. Sante pa sèlman sou maladi oswa maladi. Nou konnen sante a depann de byennèt mantal, sosyal ak fizik yon moun. 

Men kouran nou an organigram ki reflete priyorite aktyèl nou yo, gwoup travay ak gwoup travay yo. Pou aprann plis sou gwoup travay nou yo, inisyativ yo ak kijan pou patisipe, klike la a. 

Deklarasyon Vizyon:Pou tout moun nan Franklin County reyalize tout potansyèl yo pou sante ak byennèt pandan tout lavi yo.

Deklarasyon Misyon: Pou ankouraje, ranfòse ak evalye efò Franklin County pou amelyore sante ak byennèt tout moun.

Komite Konsiltatif Lidèchip

Komite konsiltatif lidèchip la ede enfòme pwosesis evalyasyon bezwen sante kominote a epi kreye estrateji atravè yon plan aksyon ansanm pou adrese priyorite ak bezwen sante yo. Gen kèk manm nan komite konsiltatif lidèchip ki koprezidan gwoup travay (yon + se akote chak manm ki mennen yon gwoup travay).

Kelly Goshen+    
Direktè    
Keystone Konpòtman Sante

David Grant+
COO    
Keystone Health

Joanne Cochran   
CEO    
Keystone Health

Bethany Peake    
Direktè Egzekitif    
Asosyasyon Sante Mantal

Barbara Houpt+ 
Kowòdonatè Jaden    
Ministè rezo

Michele Beecher    
Enfimyè Sante Piblik    
Depatman Sante PA

Jay Eury   
Maketing & Market Dev. Edikatè   Ekstansyon Koperativ Penn State

Sheldon Schwartz    
Defansè Kominotè    
Pran retrèt

Sonja Payne+   
Direktè Egzekitif    
Kowalisyon Resous Kominotè Shippensburg

Dr Jose Ricardo-Osorio, Ed.D   
Pwofesè Asosye nan Edikasyon Panyòl ak Lang Etranje   

Inivèsite Shippensburg

Megan Schreve   
CEO    
Pwogram Aksyon Kominotè Sid Santral

Carla kretyen 

Executive Director         

Chambersburg YMCA

 

Annette Searfoss          

Executive Director         

First Start Partnerships

 

Nicole Nicholson+            

Direktè Sant Fanmi  

First Start Partnerships

 

Amy Pinkerton+

Kowòdonatè Aprantisaj ECE

First Start Partnerships

 

Mike Ross        

President 

Kòporasyon Devlopman Zòn Konte Franklin

 

Carrie Gray  

Administratè  

Gouvènman Konte Franklin

 

Amanda Keefer

Kowòdonatè Inisyativ Rezidan yo

Otorite Lojman Konte Franklin

 

Stacie Horvath 

Administratè   

Sèvis Imen Konte Franklin

 

Alice Elia

Direktè Sr nan Dev. & HR  

Sistèm Bibliyotèk Konte Franklin

 

Cori Seilhamer+ 

Espesyalis Pwogram Sante Mantal/CITFranklin County MH/IDD/EI

 

Karen Johnston

Executive Director         

Healthy Community Partnership

Amy Hicks   

Executive Director         

United Way nan Konte Franklin

 

Tod Kline 

Sipèentandan

Distri Lekòl Waynesboro Zòn

 

Denise Esser    

Executive Director         

Sèvis Imen ak Kominotè Waynesboro

 

Ann Kunkel

Vis Prezidan Community Health & Engagement

WellSpan Health

 

Daphne Murray

Direktè Rejyonal, Operasyon Jesyon Ka 

WellSpan Health

 

Claudia Schuchardt-Peet          

Hospital Librarian          

WellSpan Health

 

Pat McCulloh   

Sr Dir. Operasyon Gwoup Medikal WellSpan  

WellSpan Health

 

Ann Spottswood     

Direktè Sèvis Kominotè

WellSpan Health

 

Nickie Fickel+     

Edikatè Sante Kominotè   

WellSpan Health

 

Kim Crider+         

Edikatè Sante Kominotè  

WellSpan Health

 

Courtney Porter+      

Account Manager          

WellSpan Byen Nan Travay

 

Marvin merite

Owner 

Diy Fòmasyon & Konsiltasyon

Anplwaye Healthy Franklin County

Noel Purdy, Direktè Egzekitif 

npurdy@wellspan.org

bottom of page