top of page

Gwoup Travay ak Inisyativ nou yo

rail trail cburg.jpg

Gwoup travay nou yo travay pou adrese bezwen ak priyorite sante yo idantifye nanevalyasyon bezwen sante nan kominote aansanm ak òganizasyon kominotè nou yo. Nou travay ansanm atravè yon plan aksyon ansanm. 

Sante Konpòtman  

Gwoup travay sante konpòtmantal la ap travay pou ogmante aksè a bon jan kalite sèvis sante mantal, diminye pousantaj swisid yo epi sipòte efò pou redwi move itilizasyon sibstans lan.  

Ko-prezidan:

Kelly Goshen, Direktè, Keystone Behavioral Health

Cori Seilhamer, Espesyalis Pwogram Sante Mantal/CIT, Franklin County MH/IDD/EI

Inisyativ kle:Behavioral Health Providers Mapper,Mwa Prevansyon Swisidak laPwojè akeyan Konte Franklin

Nitrisyon ak Aktivite Fizik

Gwoup travay sou nitrisyon ak aktivite fizik travay pou amelyore sante nan pwomouvwa manje an sante, aksè a manje nourisan ak aktivite fizik. 

Ko-prezidan:

Barbara Houpt, Koòdonatè Jaden, Ministè Rezo

Courtney Porter, Manadjè kont, WellSpan Well At Work 

 

Inisyativ kle:Get Fit Franklin County, Deplase wout ou Gid mache (angle/Panyòl),Rekreyasyon Byen Mapper, Atelye Jaden Kominotè Anyèl, Paspò pou Byennèt

Sekirite Manje

Gwoup travay sekirite alimantè a ap travay pou ogmante sekirite alimantè lè yo ogmante disponiblite ak konsyantizasyon resous manje ki an sante ak nourisan.

Ko-prezidan:

Sonja Payne,Direktè Egzekitif, Shippensburg Community Resource Coalition

Nickie Fickel, Edikatè Sante Kominotè, WellSpan Health 

Inisyativ kle yo:Mapper Resous Nitrisyon 

Espere depi nan kòmansman an

Espwa depi nan kòmansman gwoup travay la ap travay pou ankouraje devlopman an sante pou timoun yo pou yo pare pou lekòl. 

Ko-prezidan:

Nicole Nicholson,Direktè Family Center, First Start Partnerships

Amy Pinkerton, Kowòdonatè Aprantisaj ECE, First Start Partnerships

Disparisyon Sante

Gwoup travay sou diferans ki genyen nan sante yo ap travay pou ogmante aksè a bon jan kalite swen sante lè li adrese bezwen ki pa satisfè popilasyon ki an risk yo ak detèminan sosyal sante yo.

Ko-prezidan:

David Grant,COO, Keystone Health

Kim Crider,Edikatè Sante Kominotè, WellSpan Health 

Patisipe!

Èske w enterese rantre nan yon gwoup travay oswa yon gwoup travay? Kontakte Noel Purdy, Direktè Egzekitif Healthy Franklin County nan npurdy@wellspan.org pou aprann kijan pou patisipe. 

bottom of page